top of page

EXPERTISE

Proces begeleiding.jpg
Onafhankelijke procesbegeleiding

In gebieden wordt geleefd, gewerkt en gerecreëerd door een diversiteit aan mensen. De ruimte in een gebied heeft dan ook diverse functies en waarden. Dit maakt een verandertraject complex.

 

Als onafhankelijke procesbegeleider zorgen we dat op het goede moment de juiste mensen aan tafel zitten, waarden worden geborgd, ruimte voor reflectie en discussie wordt gegeven, en mensen en inhoud verbonden worden. Al tekenend en schetsend werken we toe naar een concreet resultaat. We ontwerpen het proces bij de start en passen deze tussentijds waar nodig aan. Zo kan het traject het pad volgen dat past bij de deelnemers, de opgave en het resultaat.

advies en strategie ontwikkeling plaatje 2.jfif
Onderzoek &
Strategisch advies

Elk gebied en elke plek is anders. Zowel qua identiteit, kracht als beleving. Ook de opgaven die er spelen variëren. Er is niet één oplossing voor elk gebied of elke opgave. De landbouwtransitie in de Randstad vraagt om andere oplossingen dan in de Achterhoek. Daarnaast gaan de ontwikkelingen van innovaties en kennis rondom de duurzame ruimtelijke opgaven hard.

 

We vullen onze eigen kennis en ervaring aan met hulp van specialisten op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, biodiversiteit, landschapsontwikkeling en participatie. Zo kunnen we passend inhoudelijk advies leveren zodat de richting voor het gebied en de nodige samenwerking vormgegeven kan worden.

participatie.jpg
Gebiedsgerichte aanpak

Mensen maken een plek. Een gebied is een leefomgeving doordat er wordt geleefd, gewerkt en gerecreëerd. Elk gebied heeft zijn eigen verhalen, gevoels-, en belevingswaarden. Opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie raken de leefomgeving van mensen. Daarom geloven wij dat participatie altijd nodig is als je een verandering door wilt voeren.

In onze aanpak verbinden wij op verschillende  manieren partijen en belanghebbenden en hun perspectieven. We combineren daarbij  de diverse functies en de belevingswaarden van een plek of gebied met de noodzakelijke opgaven. Zo maken we samen met inwoners waardevolle plekken voor ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling.  

integraal programmamanagement.jpg
Integraal programmamanagement

In een gebied komen verschillende opgaven samen en mensen en partijen zijn afhankelijk van elkaar. Dat vraagt om een integraal gebiedsprogramma waarin de verschillende opgaven zijn verweven en partijen samenwerken.

Integraal programmamanagement is een totaalaanpak voor de ruimtelijke opgaven. Hier komen onze inhoudelijke-, procesmatige- en communicatieve kwaliteiten samen. Een programma draait om een gezamenlijke ambitie of richting wat vraagt om beweging van verschillende partijen die afhankelijk van elkaar zijn om hun eigen doelen te realiseren.  Met gebiedspartijen organiseren wij een structuur die het gebied  gezond, veilig en toekomstbestendig maakt. 

bottom of page